• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Pitanja i odgovori

 Na ovoj strani možete postaviti Vaša pitanja a naše stručne službe će se potruditi da na njih pravovremeno i valjano  odgovore.

 

Komentari  

#89 Ugovor o deluDragana Đeković 16-01-2019 15:02
Citat Dragana Đeković:
Poštovani,
Poslodavac je Ugovorom o delu angažovao lice za popravke elektro-kvarova u preduzeću.
Da li je poslodavac dužan da vrši izmene i dopune Akta o proceni rizika, s obzirom da takvo radno mesto nije sistematizovano u Pravilniku o sistematizaciji.
Koja dokumenta po pitanju BZNR je poslodavac dužan da izda angažovanom licu.
Unapred hvala!
Danka

Poštovana,
Po Zakonu o radu, poslodavac može da angažuje po Ugovoru o delu zaposlene koji treba da obave poslove koji nisu iz domena delatnosti poslodavca.
Bilo bi pogrešno otvarati u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova ovakvo radno mesto. U koliko biste to uradili, morali biste sa ovim zaposlenim sklopiti Ugovor o radu.
Kako u Pravilniku nemate te poslove, možete ga angažovati putem Ugovora o delu.
Potrebno je izvršiti dopunu Akta o proceni rizika na osnovu opisa poslova iz Ugovora o delu i osposobiti ovog zaposlenog za bezbedan i zdrav rad na njegovom radnom mestu i izradite propisanu dokumentaciju (obrazac 6).
Citat
#88 Rok vaznosti polozenog strucnog ispitaDragana 15-01-2019 16:45
Citat Dragana:
Dobro vece, Zanima me rok vazenja uverenja dobijenog nakon polozenog strucnog ispita za obavljanje poslova BZR, odnosno da li je neophodno obnavljati uverenje i polagati ispit ponovo ili je jednom dobijeno uverenje trajno? Hvala unapred.

Poštovana,
Uverenje o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednoati i zdravlja na radu se dobija trajno i nema potrebe da se ovo Uverenje obnavlja.
Citat
#87 Lice za bezbednost i zdravlje na raduDragana 15-01-2019 13:49
Citat Dragana:
Poštovani,
U kom dokumentu mogu da pronađem koja je stručna sprema zaposlenog odovarajuća za poslove BZR?

Poštovana Dragana,
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u članu 37a propisuje, koja stručna sprema je potrebna za obavljanje poslova lica za BZR u određenim delatnostima. U delatnostima koje nisu nabrojane u ovom članu, mogu da obavljaju polove lica za BZR svi koji imaju položen stručni ispit, bez obzira na stručnu spremu.
Citat
#86 Lice za bezbednost i zdravlje na raduDragana 14-01-2019 10:38
Citat Dragana:
Poštovani,
Da li lice sa zavšenim Filozofskim fakultetom, smer Istorija, i položenim stručnim ispitom iz BZNR, može da obavlja poslove iz BZNR u firmi koja se bavi proizvodnjom hrane za ljude i životinje?

Poštovana Dragana,
Lice sa završenim Filozofskim fakultetom ne može da bude lice za BZR u prerađivačkoj industriji u koju spada proizvodnja hrane za ljude i životinje.
Citat
#85 ZaposlenjeMila 09-01-2019 23:43
Citat Mila:
Postovani, da li lice sa zavrsenim fakultetom za fizicko vaspitanje i polozenim strucnim ispitom za obsvljanjre poslova BZR uma pravo da konkurise za posao referenta bzr u preduzecu

Poštovana,
Zavisi koja je delatnost preduzeća u koje želite da konkurišete. U slučaju da se preduzeće bavi delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije, snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite vi ne možete obavljati poslove lica za BZR. U koliko se preduzeće bavi nekom drugom delatnošću, nema prepreka da obavljate poslove lica za BZR.
Citat
#84 Dobar danIvana 30-12-2018 19:56
Citat Ivana:
Poštovani!
Htela bih da pitam samo koji su uslovi da bi se polagao strucni ispit o bezbednosti na radu?

Poštovana Ivana,
Ne postoje određeni uslovi za polaganje stručnog ispita. Svi mogu da polažu stručni ispit i steknu Uverenje o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Sva ograničenja se odnose na rad posle polaganja ispita.
Citat
#83 Izrada AktaDanka 03-12-2018 13:53
Citat Danka:
Poštovani!
Obrazovano-školska ustanova ima sedište na jednoj lokaciji i isturena odeljenja na više lokacija. Jedan deo zaposlenih u okviru jednog naziva radnog mesta izvodi nastavu samo na jednoj lokaciji, drugi deo zaposlenih izvodi nastavu na više lokacija. Da li se Akt o proceni rizika izrađuje pojedinačno za sedište, a pojedinačno za svako od isturenih odeljenja?
Hvala!

Poštovana Danka,
Po trenutnoj praksi, akt o proceni rizika se izrađuje na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova. To znači da bi trebalo da bude procenjeno svako radno mesto iz pomenutog pravilnika, a procena treba da sadrži procenu svih opasnosti i štetnosti koje se javljaju na svim lokacijama na kojima se obavljaju poslovi, kao i mere za kontrolu i smanjenje tih rizika. Stvar je poslodavca, na koji način će izraditi akt o proceni rizika. Nije pogrešno ni da se uradi jedinstveni akt koji bi obuhvatio sve lokacije, kao što nije pogrešno ni da se uradi posebno za svaku lokaciju.
Citat
#82 Lice za BZRDušan 01-12-2018 13:57
Citat Dušan:
Poštovani,
Zaposlen sam u firmi za koju obavljam poslove Lica za BZR, na osnovu položenog stručnog ispita. Interesuje kako za jos jednu firmu mogu obavljati poslove Lica za BZR, da li moram sklopiiti Ugovor sa Agencijom, tj. Pravnim licem sa licencom iz BZR, pa da preko njih obavljam poslove BZR za jos jednu firmu? U postojecoj firmi sam zaposlen sa 100 posto radnog vremena, nadam se da to nije problem radi obavljanja poslova BZR u toj drugoj firmi?
Hvala unapred.

Poštovani Dušane,
Pravno lice sa licencom može da proglasi za lice za BZR kod trećeg lica samo svog zaposlenog koji je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Iz tog razloga Vas koji ste zaposleni kod svog poslodavca, ne može angažovati za te poslove. U koliko bi neko to uradio, to je dovoljan razlog za oduzimanje licence. Pošto ste zaposleni kod svog poslodavca na 100% radnog vremena, ne možete obavljati poslove lica za BZR kod drugog poslodavca.
Citat
#81 Lekarski predlogDragana 30-11-2018 10:23
Citat Dragana:
Postovani,
Da li je prilikom izrade Akta o proceni rizika dovoljno Uverenje o polozenom strucnom ispitu odgovornog lica za BZNR, ili je potrebna i Licenca pravnog lica?
Koliko strucnih lica je potrebno prilikom izrade Akta o proceni rizika? Ista ta pitanja bih postavila i kada je rec o dopuni Akta o proceni rizika.
Hvala, puno.

Poštovana Dragana,
Lice za BZR poslodavca, treba da napravi dopis o obavljenom lekarskom pregledu kojim će obavestiti poslodavca da zaposleni ima određena ograničenja, kako mu se ne bi određivali poslovi koji podrazumevaju takav rad. Poslodavac je u obavezi da postupi po tom dopisu i odredi zaposlenom adekvatne poslove.
Kako je obaveza poslodavca da jedan primerak Izveštaja o periodičnom lekarskom pregledu preda zaposlenom, trebao bi imati dokaz da je zaposlenom i uručio isti. Na ovaj način su svi obavešteni o ograničenjima i ostaje da se sprovede raspoređivanje zaposlenog na način da ne bude u situaciji da obavlja poslove u trećoj smeni i vrši težak fizički rad. Naravno, u evidencijama iz oblasti BZR, ovo ograničenje mora biti evidentirano.
Citat
#80 Izrada AktaMarija 27-11-2018 13:27
Citat Marija:
Postovani,
Da li je prilikom izrade Akta o proceni rizika dovoljno Uverenje o polozenom strucnom ispitu odgovornog lica za BZNR, ili je potrebna i Licenca pravnog lica?
Koliko strucnih lica je potrebno prilikom izrade Akta o proceni rizika? Ista ta pitanja bih postavila i kada je rec o dopuni Akta o proceni rizika.
Hvala, puno.

Poštovana Marija,
Poslove bezbednosti i zdravlja na radu, u koje spada i izrada kao i izmene i dopune akta o proceni rizika, može da obavlja zaposleni koji ima Uverenje o položenom stručnom ispitu, ali samo kod poslodavca kod kojeg je zaposlen odnosno kod kojeg je u radnom odnosu ili pravno lice sa Licencom za obavljanje poslova BZR. Poslodavac odlučuje koga će odrediti za stručno lice koje će izraditi akt o proceni rizika. Nije redak slučaj, da poslodavac koji ima lice za BZR iz reda svojih zaposlenih, koje moze izraditi akt o proceni rizika, zbog obimnosti ovog posla angažuje pravno lice sa licencom. Prilikom izrade akta o proceni rizika, obavezno je da bude najmanje jedno stručno lice, a koliko će ih biti, opet odlučuje poslodavac ili ukoliko je posao poveren pravnom licu sa licencom, odlučuje poslodavac tog pravnog lica.
Citat
#79 PrijavaMarija 26-11-2018 14:38
Citat Marija:
Postovani,
Imam polozen strucni ispit iz BZNR, i VII stepen strucne spreme, sobzirom da sam prijavljena na dve firme sa po 50% radnog vremena, da li mogu za obe da budem odgovorno lice za BZNR? I da li je zakonski ispravno da to budem za 3 firme, sa po 33%?

Marija,
Upravo smo odgovorili na to pitanje. Zakon o BZR nije propisao da lice za BZR bude u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Poslodavac može za lice za BZR da proglasi svog zaposlenog koji mora biti u radnom odnosu kod poslodavca i imati sa poslodavcem Ugovor o radu i prijavu na osiguranje i naravno položen stručni ispit. Koliko radnog vremena, to je ugovorni odnos između poslodavca i zaposlenog. Naravno, visoka stručna sprema, mora biti odgovarajućeg smera.
Citat
#78 Lice za bzrAca 26-11-2018 13:50
Citat Aca:
Poštovani,
Da li osoba koja je položila stručni ispiti iz BZR može da bude lice za BZR kod 2 poslodavca i da bude po 50% prijavljen?

Poštovani Aco,
Već smo ranije odgovorili na ovo pitanje. Nigde u Zakonu o BZR nije definisano da lice za BZR mora biti zaposleno kod poslodavca sa punim radnim vremenom. Definisano je samo da poslodavac za lice za BZR može da proglasi nekog od svojih zaposlenih koji imaju položen stručni ispit. Iz svega navedenog, može se zaključiti da je dozvoljeno da budete lice za BZR kod dva poslodavca kod kojih ste zaposleni na po 50% radnog vremena.
Citat
#77 Licenca BZRNikola 20-11-2018 13:50
Citat Nikola:
Poštovani,
Molim Vas da mi pojasnite uslove za obavljane poslova bzr, konkretno u kojem slučaju te poslove mogu obavljati lica sa srednjom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom, a u kojem je potrebna visoka stručna sprema i to tehničko-tehnološkog usmerenja ili medicinskog usmerenja i da li je isključena bezbednosna struka - Diplomirani menadzer bezbednosti.
Hvala.

Poštovani Nikola,
Po važećem zakonu, poslove lica za BZR u oblastima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije, snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite može obavljati samo zaposleni koji ima položen stručni ispit za obavljanje poslova BZR i stečeno visoko obrazovanje iz tehničke, medicinske ili prirodno matematičke oblasti od najmanje 180ESP bodova. Za sve ostale delatnosti, nije propisana vrsta i stepen stručne spreme, što znači da je dovoljan samo položen stručni ispit.
Citat
#76 Lice za bezbednost i zdravlje na raduAleksandra 20-11-2018 09:14
Citat Aleksandra:
Postovani,
Ko u firmi (doo) moze da bude lice za bezbednost i zdravlje na radu? Da li mora da bude direktor ili moze da se imenuje neko drugo lice? Da li postoje neki uslovi koje to lice mora da ispuni da bi moglo biti imenovano za lice za bezbednost i zdravlje na radu?

Poštovana Aleksandra,
za lice za BZR može biti proglašen zaposleni koji je položio stručni ispit i poseduje Uverenje o praktično osposobljenosti za obavljanje za poslova bezbednosti i zdravlja na radu. U slučaju da se doo bavi delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije, snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite za lice za BZR može biti proglašen zaposleni koji pored pomenutog uverenja ima i stečeno visoko obrazovanje iz tehničke, medicinske ili prirodno matematičke oblasti od najmanje 180ESP bodova.
U koliko doo ima do 20 zaposlenih a bavi se delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, poslodavac može da obavlja poslove lica za BZR samostalno i nije potrebno da ima položen stručni ispit. U ovim slučajevima je praksa da poslodavac za lice za BZR proglasi sebe.
Naravno, postoji i mogućnost da se angažuje pravno lice sa licencom, za obavljanje poslova BZR. U ovom slučaju se za lice za BZR kod poslodavca, proglašava neko od zaposlenih u tom pravnom licu.
Citat
#75 Izjava trudnice i invalida radaDragana 16-11-2018 06:28
Citat Dragana:
Poštovani,
Zaposlena trudnica i invalid rada su osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, Obrazac 6 je uredno potpisan.
Da li je neophodno da pored toga daju i Izjavu u pisanom obliku o rezultatima procene rizika na radnom mestu i o merama kojima se rizici otklanjaju?
Unapred hvala!

Poštovana Dragana,
Članom 30. stav 3. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, jasno je definisano da ove kategorije zaposlenih i pored osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad (Obrazac 6.) budu i u pismenoj formi obavešteni o rezultatima procene rizika. Na koji način ćete sprovesti ovu odredbu zavisi od vaše kompanijske prakse. Jedan od načina je, da im se dostave rezultati procene rizika putem dopisa, drugi način bi recimo mogao biti da oni potpišu izjavu kojom potvrđuju da su pisanim putem primili rezultate procene rizika...
Citat

Dodaj komentar


Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001