• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Pitanja i odgovori

 Na ovoj strani možete postaviti Vaša pitanja a naše stručne službe će se potruditi da na njih pravovremeno i valjano  odgovore.

 

Komentari  

#75 Izjava trudnice i invalida radaDragana 16-11-2018 06:28
Poštovani,
Zaposlena trudnica i invalid rada su osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, Obrazac 6 je uredno potpisan.
Da li je neophodno da pored toga daju i Izjavu u pisanom obliku o rezultatima procene rizika na radnom mestu i o merama kojima se rizici otklanjaju?
Unapred hvala!
Citat
#74 Lekarski pregledDragana 13-11-2018 13:09
Citat Dragana:
Zaposleni - vozač viljuškara nije obavio periodični lekarski pregled iz objektivnih razloga.
Da li poslodavac upućuje zaposlenog na predhodni ili periodični lekarski pregled, ako mu je lekarski istekao sedam dana nakon važenja od godinu dana?
Hvala!

Poštovana Dragana,
Zaposlenog upućujete na Periodični lekarski pregled. Prethodni lekarski pregled se vrši samo prilikom zapošljavanja, odnosno prvog raspoređivanja zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom.
Citat
#73 Stručno osposobljavanjeDragana 01-11-2018 10:42
Citat Dragana:
Poštovani!
Poslodavac ima više mašina u metalskoj industriji i nekoliko viljuškara. Inspektor konstatuje da nisu stručno osposabljeni. Ko vrši stručno osposobljavanje i ko izdaje dokumenat o stručnoj osposobljenosti imajući u vidu da je poslodavac kupio firmu, a ne i radnike?
Unapred hvala!
Dragana

Poštovana Dragana,
Nismo sigurni da smo razumeli vaše pitanje u potpunosti i ne možemo da odgovorimo na konkretan slučaj. U svakom slučaju, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu Poslodavac je pravno ili fizičko lice koje zapošljava odnosno radno angažuje jedno ili više lica. Ovaj poslodavac je dužan da svoje zaposlene stučno osposobi za rukovanje opremom za rad.
Citat
#72 Obnavljanje teorijskih testovaDragana 30-10-2018 09:59
Citat Dragana:
Poštovani,
Zanima me koliko dugo su validni teorijski testovi za obuku zaposlenih o BZR tj. koliko često je neophodno obnoviti testiranje za već testirane kolege?Koji se još od potrebnih dokumenata obnavljaju i na koliko? Hvala unapred.

Poštovana Dragana,
Poslodavac je dužan da vrši periodične provere osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad. Na radnim mestima sa povećanim rizikom periodična provera osposobljenosti vrši se najkasnije u roku od jedne godine od prethodne provere, a na ostalim radnim mestima najkasnije u roku od četri godine od prethodne provere.
Ostala dokumentacija se takođe menja u skladu sa promenama u privrednom društvu, recimo nakon periodičnog pregleda i provere opreme za rad treba ažurirati obrazac 9. Ovo važi i za ostale evidencije.
Citat
#71 AktSonja 24-10-2018 07:05
Citat Sonja:
Postovani, da li fizicko lice koje ima polozen strucni ispit o prakticnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, moze izraditi Akt o proceni rizika
Hvala

Poštovana Sonja,
Da bi neko moga uslužno da izradi akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini mora posedovato Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Ovu licencu mogu dobiti samo pravna lica ili preduzetnici koji ispunjavaju zakonom i pravilnik propisane uslove. Fizičko lice sa položenim stručnim ispitom može da izradi akt o proceni rizika samo za preduzeće u kojem je zaposleno.
Citat
#70 Akt o proceni rizikaVesna 11-10-2018 16:04
Citat Vesna:
Poštovani,
Molila bih odgovor na sledeće pitanje: Da li imac licence (pravno lice) može sam da vrši izmene u svom Aktu o procenu rizika ili to mora neko drugo pravno lice sa licencom?
Hvala

Poštovana,
Naravno da može. Kao i svi poslodavci i pravno lice sa licencom mora imati imenovano lice za BZR. Kao i svako lice za BZR i ono u pravnom licu sa licencom ima pravo da vrši izmene i dopune u aktu o proceni rizika kod svog poslodavca.
Citat
#69 pitanje u vezi akta za procenu rizika u zdravstvuSladjana 07-10-2018 09:06
Citat Sladjana:
Postovani,da li je zakonom ili pravilnikom odredjeno ko procenjuje i donosi akt o proceni rizika u vezi radnih mesta u zdravstvu.Da li je dovoljno da to uradi pravno lice koje ima licencu za BZR,bez konsultacije sa strucnjakom iz medicine rada,konkretno to lice samostalno donese akt da nije radno mesto pod rizikom a pri tome nije iz medicinske struke vec masinski inzenjer,da li je njegova procena validna,hvala unapred

Poštovana,
po Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu Poslodavac donosi Akt o proceni rizika. Akt izrađuju stručna lica koja imaju Uverenje o položenom stručnom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Ova lica mogu biti zaposlena kod poslodavca ili u pravnom licu sa Licencom za obavljanje poslova BZR. Prilikom izrade akta, neophodno je snimiti organizaciju rada, sagledati sve rizike i izvršiti procenu. Procena rizika je individualna i subjektivna, te nije obavezno da dva procenjivača isto radno mesto procene istovetno. Uključivanje specijaliste medicine rada nije zakonom obavezno, mada je preporučljivo. Služba medicine rada daje mišljenje na posebne zdravstvene uslove za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom. U svakom slučaju, u koliko je Poslodavac doneo akt o proceni rizika, procena procenjivača koji ispunjava gore pomenute uslove je validna bez obzira na njegovu stručnu spremu. Treba napomenuti da je akt o proceni rizika podložan promenama. Ukoliko poslodavac smatra da neka procena nije dobro izvršena, može da pokrene postupak izmene i dopune akta o proceni rizika.
Citat
#68 Lekarski za vozača viljuškaraDragana 26-09-2018 09:27
Citat Dragana:
Da li je zaposleni na radnom mestu koje Aktom o proceni rizika nije utvrđeno kao radno mesto sa povećanim rizikom, a povremeno vozi i viljuškar u obavezi da obavlja periodični lekarski pregled?
Hvala!

Da, u obavezi su da obave lekarski pregled. Na osnovu Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila, viljuškarim mogu upravljati samo zaposleni koji su stariji od 18 godina, stručno osposobljeni i zdravstveno sposobni za upravljanje viljuškarom. Zbog gore navedenog, da bi neko upravljao viljuškarom, bez obzira koliko vremenski to radi u toku dana, prethodno mora posedovati izveštaj sa obavljenog lekarskog pregleda kojim se konstatuje da je sposoban za upravljanje viljuškarom. Periodika lekarskih pregleda je jedna godina.
Citat
#67 Lice za bznrJovan 31-08-2018 07:21
Citat Jovan:

Poštovani, da li može poslodavac (vlasnik agencije) da nas odredi odlukom o odeđivanju lica za obavljanju poslova bznr, kod treceg lica, odnosno drugih poslodavca, iako nemamo 3 god. radnog iskustva, a imamo položen stručni ispit i zaposleni u agenciji?
Hvala

Po tumačenju Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, da bi neko mogao da bude proglašen za lice za BZR kod trećeg lica, mora da ispunjava sva tri uslova:
Visoka stručna sprem, položen stručni ispit za obavljanje poslova BZR i tri godine radnog iskustva na poslovima BZR.
Citat
#66 Izrada aktaMara 20-08-2018 12:20
Citat Mara:

Imam firmu koja se bavi prodajem i servisiranjem racunara (softvera). Imam jednog zaposlenog. Da li moram da imam akt o proceni rizika i da li moze da ga izradi rodjaka koja ima sertifikat za BZR, a zaposlena je ugovorom o radu u drugoj firmi? Mogu li da ja potpisem Akt ili da sa njom potpisem ugovor o delu?

Ne može. Akt o proceni rizika mora da vam izradi pravno lice sa licencom, pošto servisiranje računara nije jedna od delatnosti u kojoj polsodavac može da obavvlja poslove BZR samostalno.
Citat
#65 provera licence na internetuMilena 07-08-2018 10:29
Citat Milena:

Postovani,
da li nekako mozemo proveriti agenciju koja je ponudila da uradi Akto o bezbednosti? Da li postoji zvanican registar ovakvih agencija ili licenciranih osoba dostupan na internetu?
Hvala
Milena

Postoji spisak pravnih lica i preduzetnika koji imaju licencu za obavljanje poslova BZR. Spisak se nalazi na sajtu Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. A i bez ove provere, možete od te agencije tražiti da vam uz ponudu priloži i fotokopiju svoje Licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, važnost licence je 5 godina. Izgled Licence možete videti i na našem sajtu (naša licenca).
Citat
#64 Akt o proceni rizikaValentina 21-06-2018 09:07
Citat Valentina:

Da li firma koja ima samo 3 zaposlena i bavi se konsultantskim uslugama mora mati Akt o proceni rizika na radnom mestu?
Hvala unapred na odgovoru.
Valentina

Da. Svaki poslodavac, koji ima jednog ili više zaposlenih, bez obzira na delatnost, mora da izradi Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
Citat
#63 Uverenje-licencaNada 08-05-2018 12:14
Citat Nada:

Molim Vas informaciju, da li zakon ogranicava lica s sa srednjom tehnickom skolom i polozenim strucnim ispitom BZR u vrsenju posla rukovodilac BZNR? Da li lice bez VII stepena strucne spreme moze da bude odgovorno lice za BZNR? Hvala

Poslodavac može da proglasi za lice za BZR svog zaposlenog koji ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, bez obzira na stručnu i školsku spremu. Poslodavac samostalno u skladu sa procenjenim rizicima, odlučuje da li će za lice za BZR odrediti nekog sa srednjom ili visokom stručnom spremom.
Citat
#62 Strucni ispitNevena 29-03-2018 21:43
Citat Nevena:

Postovani, Da li mogu osobe koje nemaju radnog iskustva u u veyi sa BZNR da polazu strucni ispit?
Hvala unapred!

Nema ograničenja ko može da polaže stručni ispit. Ovaj ispit mogu da polažu svi zainteresovani i da ukoliko polože dobiju Uverenje o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova BZR. Ograničenja po pitanju stručne i školske spreme, kao i o godinama radnog iskustva na poslovima BZR se javljaju kasnije, u radu.
Citat
#61 Lice za bezbednost na raduStojan 01-02-2018 11:44
Citat Stojan:

Poštovani, da se nadovežem na odgovor # Mina
Da li ste sigurni da lice za bezbednost i zdravlje na radu, može da radi sa pola radnog vremena u obe firme? Mislim da lice za bezbednost i zdravlje na radu mora da ima puno radno vreme za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u firmi u kojoj radi. Da li to možete da proverite sa inspekicijom pa da nam javite? Bili bismo Vam zahvalni.

Poštovani Stojane. Odrednica puno radno vreme se odnosi na zaposlene kod pravnih lica sa licencom. Članom 37. je određeno da Poslodavac za obavljanje poslova BZR može da odredi za jednog ili više od svojih zaposlenih... nema odrednice o punom radnom vremenu. Naravno ti zaposleni moraju imati Uverenje o položenom stručnom ispitu. Sve naše odgovore, pre postavljanja na sajt, prodiskutujemo sa nekim od naših prijatelja iz inspekcije rada, tako da za ovo pitanje nije potrebna posebna provera. Naravno, to ne znači da neki inspektor u Srbiji neće imati drugačije (pogrešno) tumače po ovom ili nekom drugom pitanju. Tumačenje zakona može dati samo Uprava za BZR Ministarstva.
Citat

Dodaj komentar


Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001