• Bezbednost i zdravlje na radu
  • Zaštita od požara
  • Zaštita životne sredine
  • Građevinarstvo
  • Vanredne situacije

Propisi

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 Zakon o radu

 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavljaju ribolov

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksplotaciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksplotaciji mineralnih sirovina

 Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od ekspolozivnih atmosfera

Uredba o bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Uredba o izmeni Uredbe bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

 Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri koriščenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika  o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika  o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika  o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnog polja

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju kancerogenima i muntantima

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta

Pravilnik o bezbednosti mašina

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama na radovima pri hemijsko-tehnološkim procesima

Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila

Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima

  Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete

  Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih

Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zakon o zaštiti životne sredine

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Zakon o upravljanju otpadom

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasigikaciji otpada

 

 

ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti požara

Zakon o esplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima

Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije

Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kateroriji ugroženosti od požara

 

 

VANREDNE SITUACIJE

Zakon o vanrednim situacijama

Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Upustvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

 

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Excellent SME sertifikat

Excellent SME sertifikat

Sertifikacioni sistem

Certop sertifikat 18001

Certop sertifikat 14001

Certop sertifikat 27001

Certop sertifikat 9001